The 11th Mathematics Conference for Young Researchers

Date
2015-3-2 - 2015-3-5
Place
Hokkaido University
Organizer
Daiju Funakawa, Takashi Kagaya, Yutaro Kabata, Katsumasa Sasaki, Hiroyasu Takeda, Yuki Chino, Asahi Tsuchida, Tatsuya Yamashita, Kazuyuki Wada (Hokkaido University)
 
http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/sympo/mcyr/2015/index.html