Global properties in potential theory of continuous and discrete spaces

Date
2017-11-3 - 2017-11-4
Place
4-501
Organizer
Aikawa Hiroaki, Hara Takanobu, Masamune Jun
 
Invited Speakers
• Atsuji Atsushi (Keio)
• Hara Takanobu (Hokkaido)
• Hua Bobo (Fudan)
• Ishiwata Satoshi (Yamagata)
• Kasue Atsushi (Kanazawa)
• Murata Minoru (TIT)
• Pinchover Yehuda (Technion)
• Seesanea Adisak (Missouri)
• Sobajima Motohiro (TUS)
• Sugawa Toshiyuki (Tohoku)
• Tanaka Ryokichi (Tohoku)
• Tsuchida Tetsuo (Meijo)
• Wojciechowski Radoslaw (CUNY)
http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/~jmasamune/ss2017/11gpcd.html