Home   Program   Venue&Access   Links

Participants

(Aug. 20)

Takuro Abe (Kyoto)
Tadashi Ashikaga (Tohoku gakuin)
Pauline Bailet (Nice)
Vincent Blanloeil (Strasbourg)
Jean-Paul Brasselet (Marseille)
Christophe Eyral (Warsaw)
Eva Feichtner (Bremen)
Goulwen Fichou (Rennes)
Toshizumi Fukui (Saitama)
Kou Fujisawa (Hokkaido)
Benoit Guerville (Pau)
Kenta Hayano (Hokkaido)
Heisuke Hironaka (Tokyo) to be confirmed
Kazumasa Inaba (Tohoku)
Masaharu Ishikawa (Tohoku)
Shuzo Izumi (Kinki)
Shyuichi Izumiya (Hokkaido)
Yutaro Kabata (Hokkaido)
Hiraku Kawanoue (Kyoto)
Masayuki Kawashima (Tokyo Sci. Univ.)
Shumi Kinjo (Shinshu)
Masanori Kobayashi (Tokyo Met. Univ.)
Krzysztof Kurdyka (Savoie)
Ta Le Loi (Dalat)
Ursula Ludwig (Paris-Orsay)
Yukio Matsumoto (Gakushuin)
Le Dung Trang (Marseille-Fortaleza)
Laurentiu Maxim (Wisconsin-Madison)
Kimio Miyajima (Kagoshima)
Hussein Mourtada (Paris)
Aurelio Menegon Neto (Paraíba,Brazil)
Nguyen Viet Dung (Hanoi)
Nguyen Xuan Viet Nhan (Marseiile)
Nguyen Tat Thang (Tohoku)
Yuji Odaka (Kyoto)
Toru Ohmoto (Hokkaido)
Mutsuo Oka (Tokyo Sci. Univ.)
Takayuki Okuda (Kyoshu)
Adam Parusinski (Nice)
Fabian Priziac (Saitama)
Jörg Schürmann (Münster)
Osamu Saeki (Kyushu)
Kyoji Saito (IPMU)
Kentaro Saji (Kobe)
Federico Sanchez-Bringas (UNAM, Mexico city)
Hiroaki Sano (Hokkaido)
Takahisa Sasajima (Hokkaido)
Simona Settepanella (Hokkaido)
Dirk Siersma (Utrecht)
Pham Tien Son (Dalat)
Daiki Sumida (Kyushu)
Tatsuo Suwa (Hokkaido)
Masatomo Takahashi (Muroran)
Pho Duc Tai (Vietnam Nat. Univ.)
Shinichi Tajima (Tsukuba)
Susumu Tanabé (Galatasaray)
Bernard Teissier (Paris 7)
Hiroaki Terao (Hokkaido)
Hiroo Tokunaga (Tokyo Met. Univ.)
Tadashi Tomaru (Gumma)
Michele Torielli (Hokkaido)
Asahi Tsuchida (Hokkaido)
Yoko Umeta (Tokyo Sci. Univ.)
Sampei Usui (Osaka)
Guillaume Valette (Krakow)
Anna Vallette (Krakow)
Cristina Valle (Tokyo Met. Univ.)
Michel Vaquié (Toulouse)
Juan Viu Sos (Pau)
Shoji Yokura (Kagoshima)
Masahiko Yoshinaga (Hokkaido)