Research Center for Integrative Mathematics

Member


Chair Goo ISHIKAWA
Faculty Hiroaki AIKAWA Toshiyuki AKITA Hitoshi FURUHATA
Naofumi HONDA Shyuichi IZUMIYA Shuichi JIMBO
Masao JINZENJI Yoshitaka Maeda Daisuke MATSUSHITA
Gen NAKAMURA Toru OHMOTO Yuzuru SATO
Yoshihiro TONEGAWA Hiroaki TERAO Michiko YURI
Staff Masani GOMITA Yuzo NABAE Junko HOSODA
Hiroyoshi OZEKI Koichi SAWADA
ITP Fellow
Fiscal Year 2012 Yoshiki Izumikawa Hitoshi Kurokawa Yang Jiang
Yasumichi Matsuzawa Mirjana Milijevic Takami Sato
Asahi Tsuchida
Fiscal Year 2011 Tomonori Fukunaga Tsubasa Ito Na Hu
Akane Kawaharada Tomohiro Ogihara Keisuke Takasao
Fiscal Year 2010 Yoko Umeta    
Fiscal Year 2009 Jiro Adachi Mikuri Asayama Daisuke Hirose
Mayuko Kon Aiko Tamaoki Atsushi Yano
Kogo Yoshikawa Wataru Yukuno
Fiscal Year 2008 Ginmo J. CHUNG Tomonori FUKUNAGA Shin HATTORI
Yikiko IWATA Kota KASAI Masaki KASEDO
Hisaaki KAWAMURA Kyoungsun KIM Takayuki NAGAI
Kazuhiro Shibuya
Department of Mathematics, Hokkaido University